Privaatsustingimused ja Küpsiste Tingimused

Privaatsustingimused ja Küpsiste Tingimused:

Njom FOODS OÜ Privaatsuspõhimõtted

Käesolevad Privaatsuspõhimõtted ja Küpsiste Tingimused selgitavad, kuidas me käitleme isikuandmeid, mida Teilt kogume või mida Te meile esitate. Lugege käesolevad Privaatsuspõhimõtted kindlasti hoolikalt läbi, et mõista meie põhimõtteid ning seda, kuidas me Teie isikuandmeid töötleme ja kuidas me neid kasutada võime. Käesolevaid Privaatsuspõhimõtteid võidakse muuta ning kõik muudatused ja täiendused tuuakse ära käesoleva dokumendi lõpus koos teabega selle kohta, millisel kuupäeval muudatused ellu viidi, seetõttu palume Teil nende Privaatsuspõhimõtetega aeg-ajalt uuesti tutvuda.

Njom FOODS OÜ pakub Teile võimalust tellida tooteid või osaleda erinevates tegevustes (edaspidi “Teenused”).  Me töötleme Teie isikuandmeid viisil, mis tagab nende asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitse lubamatu või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotsimineku, hävimise või kahjustumise eest, kasutades selleks vastavaid tehnilisi või korralduslikke meetmeid.

Me kasutame Teie isikuandmeid vaid neil eesmärkidel, mille jaoks need on kogutud ning neid andmeid ei töödelda hiljem viisil, mis ei ole nende eesmärkidega kooskõlas. Teie andmete töötlemisel järgime Eesti Vabariigis ja Euroopa Liidus kehtivaid seaduseid.

Teie isikuandmete töötlemiseks võime kasutada volitatud töötlejaid. Sellisel juhul kasutame ainult selliseid volitatud töötlejaid, kes garanteerivad, et nad rakendavad asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid sellisel viisil, et töötlemine vastab isikuandmete seadustes sätestatud nõuetele ja ühtlasi tagatakse andmesubjekti õiguste kaitse.

Käesolevad Privaatsuspõhimõtted, sealhulgas Üldtingimused ja Küpsiste Tingimused, kehtib veebisaidil njom.ee (“Veebileht”) ning kui te kasutate, olete kasutanud või kui soovite kasutada meie Teenuseid.

Kontaktinfo

Me oleme njom („meie“, „njom FOODS“), oleme registreeritud Eestis, äriregistri koodiga 14123858, aadress: Harju maakond, Rae vald, Peetri alevik, Vägeva tee 3a, 75312, Eesti

Nende Privaatsuspõhimõtetega seotud küsimuste, kommentaaride ja päringute esitamiseks palume saata e-kiri aadressile: info@njom.ee.

Teave, mida võime Teilt koguda 

Andmed, millega on võimalik Teid tuvastada, nagu ees- ja perenimi või sünniaeg.

Kontaktandmed, nagu e-posti aadress, telefoninumber ja aadress. Kui võtate meiega ühendust, võime registreerida ka Teie kirjavahetuse aadressi.

Kõik muu informatsioon, mida esitatakse meile meie Veebilehe kasutajaks registreerumisel, meie Teenusega liitumisel, saadetesse registreerumisel, konkurssidel ja/või auhinnamängudel osalemisel või meilt lisateenuste tellimisel. Samuti võime küsida Teilt teavet, kui teatate meile probleemist meie Veebilehega, kui soovime teha eripakkumisi või kui osalete loosimistel.

Informatsioon eelistuste kohta ning jälgimise info, nagu andmed Teie kohta kui meie Veebilehte külastate, muuhulgas IP aadress, andmevoog, asukohaandmed ja muud sideandmed. Ühtlasi kogume Veebilehe Teiepoolse kasutuse kohta teavet küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate kaudu.

Võime andmeid, mida saame Teie käest või läbi selle kui meie Teenuseid kasutate, täiendada Teie kohta avalikult kättesaadava teabega ning ka teabega, mille saame kolmandatelt isikutelt. 

Käesolevates Privaatsuspõhimõtetes tähendavad isikuandmed andmeid, mida saab kasutada Teie tuvastamiseks. Isikuandmeteks ei loeta on andmed, mida ei saa isiku tuvastamiseks kasutada. Andmeid, mida ei loeta isikuandmeteks võime koguda, kasutada, edasi anda ja avaldada mis tahes eesmärkidel.

Te võite nõuda, et Teie isikuandmeid ei avaldataks, kuid valdavalt on isikuandmed, mida Teilt küsime, vajalikud Teile Teenuse osutamiseks. Kui meil ei ole vajalikku teavet, siis ei saa me oma Teenuseid osutada.

Pange tähele, et Teie poolt meile edastatavate isikuandmete õigsuse ja täielikkuse eest vastutate ainult Teie ise.

Andmete kasutamine, nende kasutamise eesmärk ja õiguslik alus andmete töötlemiseks

Me töötleme Teie isikuandmeid Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate protseduuride läbiviimiseks, andmesubjekti nõudel, kui Te olete andnud meile enda nõusoleku, meie juriidilise kohustuse täitmiseks või meie õigustatud huvi korral, et pakkuda Teile Teenuseid või muul klienditeeninduslikul eesmärgil järgmiselt:

 • Teie või Teie esindaja tuvastamiseks;
 • selle tagamiseks, et meie Veebilehe sisu esitatakse Teile ja Teie seadmesse kõige tõhusamal moel;
 • uuringute läbiviimiseks, et pakkuda Teile paremat kasutajakogemust;
 • konkurssidel ja/või auhinnamängudel osalemiseks, registreerimiseks, hääletamiseks ja/või võitjate väljaselgitamiseks;
 • reklaamipakkumiste edastamiseks;
 • kommentaaride avaldamiseks;
 • auhindade ja/või toodete kättetoimetamiseks;
 • üritustel osalemiseks ja nendele kutsumiseks.

Me töötleme Teie isikuandmeid, sh profileerime, Teiepoolse päringu korral, kui Te olete andnud meile enda nõusoleku, meie õigustatud huvi korral, turunduslikul eesmärgil ja selleks, et Te saaksite njom FOODS OÜ uudiskirju ja pakkumisi e-posti, SMS-i, telefoni või muudel elektroonilistel viisidel järgmiselt:

 • Teile Teenuste, pakkumiste, uudiste, teabe, sh mängude ja konkursside, ja toodete edastamiseks, mida Te meilt soovite või mille kohta usume, et need võiksid Teid huvitada;
 • Teile meie uudiskirja saatmiseks, mis võib samuti sisaldada njom FOODS teiste veebilehtede pakkumisi, uudiseid, teavet, tooteid või Teenuseid, mille kohta usume, et need võivad Teid huvitada. Pange tähele, et Te võite alati uudiskirjast loobuda, vajutades kirja jaluses sisalduvale loobumise viidale.

njom FOODS OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, njom FOODS OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale Maksekeskus AS-le.

Profileerimine

Profiilimine on igasugune isikuandmete automatiseeritud töötlemine, mis hõlmab isikuandmete kasutamist füüsilise isikuga seotud teatavate isiklike aspektide hindamiseks, eelkõige selliste aspektide analüüsimiseks või prognoosimiseks, mis on seotud asjaomase füüsilise isiku töötulemuste, majandusliku olukorra, tervise, isiklike eelistuste, huvide, usaldusväärsuse, käitumise, asukoha või liikumisega.

Me võime kasutada profileerimist turunduslikul eesmärgil, samuti, et muuta meie Teenuste kasutamise kogemuse Teie jaoks personaalsemaks, tuginedes meie õigustatud huvidele, lepingu täitmisele või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmisele või kui olete andnud meile oma vastavasisulise nõusoleku.

Kus ja kui kaua me Teie isikuandmeid hoiame

Kõiki Teie poolt meile edastatud andmeid hoitakse meie turvalistes serverites. Kõik maksetehingud krüpteeritakse tehnoloogia tööstusharu standardile vastava tehnoloogia abil. Kui oleme andnud Teile (või lasknud Teil valida) parooli, mis annab Teile juurdepääsu meie Veebilehe teatud osadele, siis vastutate Teie selle eest, et hoida see parool konfidentsiaalsena. Paneme Teile südamele, et Te ei avaldaks seda parooli kellelegi. Kui võimalik, peaksite avalikes ja jagatud seadmetes iga külastuse järel välja logima. Kui müüte või tagastate arvuti või seadme, milles saite Teenust kasutada, siis peaksite kõigepealt välja logima ja seadme deaktiveerima. Kui Te ei hoia oma parooli või seadet turvaliselt või kui Te ei logi välja või ei deaktiveeri oma seadet, siis võivad järgmised kasutajad saada juurdepääsu Teie kontole ja Teie isikuandmetele.

Andmete edastamine Interneti kaudu ei ole veel täiesti turvaline. Kuigi anname endast parima, et Teid kaitsta, ei saa me andmete edastamisel nende turvalisust garanteerida ega võta endale vastutust, kui keegi saab sellele volitamata juurdepääsu. Kõigi andmete edastamine meie Veebilehe kaudu toimub Teie enda vastutusel. Kui me oleme Teie andmed kätte saanud, siis kasutame rangeid meetodeid ja turvameetmeid, et takistada neile volitamata juurdepääs.

Teie isikuandmete töötlemine lõpetatakse, kui see pole enam vajalik. Andmete säilitusperiood on seotud Teiega seotud lepinguga, meie õigustatud huviga või muu seaduses sätestatud alusega.

Andmete edastamine kolmandatesse riikidesse

Teilt kogutud andmeid võidakse edastada ja hoida väljaspool Euroopa Liitu („EL“) ja/või Euroopa Majanduspiirkonda („EMP“). Samuti võivad neid andmeid töödelda meie heaks või mõne meie tarnija heaks töötavad töötajad, kes tegutsevad väljaspool ELi ja/või EMPd. Sellised töötajad võivad tegeleda Teie tellimuse töötlemisega, Teie auhinnamängudel ja/või konkurssidel osalemisega, Teie saadetes osalemisega ja tugiteenuste osutamisega. Oma isikuandmeid sisestades nõustute nende sellise edastamise, hoidmise ja töötlemisega. Me teeme kõik vajaliku ja mõistliku, et Teie andmeid käideldaks turvaliselt ja kooskõlas käesolevate Privaatsuspõhimõtetega. Lisaks, andmete edastamine saab toimuda ainult siis, kui kolmas riik tagab isikuandmete kaitse piisava taseme või on sertifitseeritud andmekaitseraamistiku Privacy Shield alusel (kohaldatakse näiteks Ameerika Ühendriikides asuvatele vastuvõtjatele). Teie taotlusel anname Teile rohkem informatsiooni, milliseid Teie isikuandmeid edastatakse kolmandatesse riikidesse.

Teie andmete avaldamine

Me võime avaldada Teie isikuandmeid kolmandatele isikutele, kui meil on mõistlik alus arvata, et nende andmete avaldamine on vajalik:

 • kui me müüme või ostame mis tahes äri või varasid, siis võime Teie isikuandmeid potentsiaalsele ostjale või müüjale avaldada;
 • kui njom FOODS või olulise osa selle varadest omandab kolmas isik, siis on üks võõrandatavatest varadest njom FOODS'i klientide isikuandmed;
 • kui peame avaldama või jagama Teie isikuandmeid, et täita mistahes seaduslikku kohustust, eeskirja, õiguslikku menetlust või valitsusasutuse nõuet või et jõustada või kohaldada meie Üldtingimusi, sealhulgas uurida potentsiaalseid rikkumisi. See hõlmab teabe vahetamist teiste ettevõtete ja organisatsioonidega, et vältida pettusi ja vähendada krediidiriski, avastada või vältida ebaseaduslikke või kahtlustatavalt ebaseaduslikke tegevusi või turva- või tehnilisi probleeme või muul moel nende vastu võidelda.

Võime kasutada kogutud teavet selleks, et jälgida, kuidas Te Teenust kasutate, eesmärgiga aidata meil Teenust paremaks teha, samuti võime anda selliseid kogutud andmeid kolmandatele isikutele, nagu sisu pakkujatele, kellega me koostööd teeme, või reklaamijatele. Selline kogutud info ei sisalda isikuandmeid.

Samuti võime kasutada kolmandatest isikutest ettevõtteid, kes meile teenuseid osutavad, näiteks osutavad taristu ja IT teenused (muuhulgas andmete hoidmine), töötlevad pangamakseid, krediitkaarditehinguid, osutavad klienditeenindust, koguvad andmeid võlaanalüüsiks ja andmete parandamiseks ning klientide päringute kohta ja teostavad muid statistilisi analüüse. Neil ettevõtetel võib olla juurdepääs Teie andmetele, et oma teenuseid osutada. Me ei volita neid ettevõtteid Teie isikuandmeid kasutama ega avaldama, välja arvatud meile vajalike teenuste osutamiseks.

Kui Te ei taha meie uudiskirja saada, siis võite oma eelistusi igal ajal muuta. Selleks kontakteerudes meiega Teile sobival ajal aadressil info@njom.ee.

Juurdepääs teistele veebilehtedele

Mõningatel juhtudel võib meie Veebileht sisaldada viiteid veebilehtedelt ja veebilehtedele, meie võrgustikupartneritele, reklaamijatele ja tütarettevõtetele. Kui külastate mõnda neist veebilehtedest, siis pidage silmas, et neil veebilehtedel on oma Privaatsuspõhimõtted ja meie ei vastuta nende tingimuste eest. Lugege kindlasti nende Privaatsuspõhimõtted läbi, enne kui neile veebilehtedele oma isikuandmeid esitate.

Andmesubjekti õigused 

Oma isikuandmete suhtes on Teil järgnevad õigused:

 • õigus tutvuda enda andmetega. Teil on õigus saada meilt teavet selle kohta, kas Teie isikuandmeid töödeldakse või mitte, ning juhul kui töötlemine leiab aset, siis sellisel juhul tutvuda isikuandmete ja teabega, mis on sätestatud seadustes;
 • õigus andmete parandamisele;
 • õigus andmete kustutamisele, näiteks, kui andmed ei ole enam vajalikud või kui Teie isikuandmeid töödeldakse Teie nõusolekul, kuid Te olete enda nõusoleku tagasi võtnud ja meil ei ole muid õiguslikke aluseid Teie andmete töötlemiseks;
 • õigus piirata oma isikuandmete töötlemist kohalduva õiguse alusel, näiteks ajal, mil me hindame, kas Teil on õigus oma andmete kustutamisele;
 • õigus saada ja soovi korral edastada teistele vastutavatele töötlejatele struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ja masinloetaval kujul Teid puudutavaid isikuandmeid, mida Te olete meile esitanud ja mida me töötleme automatiseeritult Teie nõusoleku või Teiega sõlmitud lepingu alusel;
 • õigus esitada vastuväiteid enda isikuandmete töötlemise kohta, mis põhineb õigustatud huvil, sh profileerimise kohta, välja arvatud juhul, kui me tõendame, et töötleme andmeid mõjuval õiguspärasel põhjusel, mis kaalub üles Teie huvid, õigused ja vabadused, või õigusnõuete koostamise, esitamise või kaitsmise eesmärgil; õigus esitada vastuväiteid Teid puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes sellisel turunduslikul eesmärgil, sealhulgas profiilianalüüsi suhtes sel määral, mil see on seotud kõnealuse otseturundusega;
 • õigus võtta enda nõusolek tagasi igal ajal, ilma, et see mõjutaks sellele eelneva töötlemise õiguspärasust;
 • õigus sellele, et Teie kohta ei võetaks otsust, mis põhineb üksnes automatiseeritud töötlusel, sealhulgas profiilianalüüsil, mis toob kaasa Teid puudutavaid õiguslikke tagajärgi või avaldab Teile märkimisväärset mõju.

IP-aadressid

Kui sellised andmed on kättesaadavad, siis võime koguda andmeid Teie arvuti kohta, nagu näiteks Teie IP-aadress, operatsioonisüsteem ja brauseri tüüp, samuti ühenduse kiirus ja internetiteenuse pakkuja. Neid andmeid kasutab meie süsteemiadministraator ja nende alusel koostatakse aruanded meie reklaamiandjatele. Need on statistilised andmed meie kasutajate tegevuste ja korrapärade kohta internetis, mis ei võimalda ühtegi isikut eraldi tuvastada.

Privaatsuspõhimõtete muudatused

Kõikidest tulevastest muudatustest meie Privaatsuspõhimõtetes antakse teada käesoleval veebilehel, vt eelpool. Sobivusel teatatakse Teile neist ka e-posti teel kooskõlas meie Üldtingimustega. Kõik muudatused jõustuvad koheselt, välja arvatud juba olemasolevatele tellijatele (näiteks reklaami tellijad), kelle jaoks jõustuvad muudatused 30 päeva pärast nende väljakuulutamist, kui ei ole märgitud teisiti.

Õigus esitada järelevalveasutusele kaebus Teil on õigus esitada kaebus järelevalveasutusele (www.aki.ee), kui Te leiate, et Teie isikuandmete töötlemine rikub Teie õigusi või seadust.

Andmekaitsespetsialist

Njom FOODS OÜ'l ei ole määranud andmekaitsespetsialisti, kui Teil on küsimusi njom FOODS OÜ andmete töötlemise põhimõtete või praktika kohta, siis kontaktandmed on järgmised: Harju maakond, Rae vald, Peetri alevik, Vägeva tee 3a, 75312, Eesti, viitega “Andmekaitse”, e-post: info@njom.ee

Vaadake meie Küpsiste Tingimusi, et saada teada, kuidas me küpsiseid kasutame. Käesolevad Privaatsuspõhimõtted kohalduvad alates 25. maist 2018.

 

 Njom FOODS OÜ Küpsiste Tingimused

Küpsiste kasutamise põhimõtted

Selle tagamiseks, et saaksite meie veebisaidil njom.ee („Veebileht“) külastamisel parima teenuse ja kõige asjakohasema teabe, kogume Teie kohta küpsiste abil andmeid ja teavet. Küpsiste kasutamine võimaldab meil (ja teistel, volitatud kolmandatel isikutel) pakkuda teile meie Veebilehe külastamisel teenuste („Teenused“) kasutamisel isikupärastatud kogemust. Samuti võimaldab see meie Teenust paremaks teha ja tagada, et leiate lihtsasti, mida otsite. Tahame, et mõistaksite, kuidas me seda tehnoloogiat kasutame, seepärast selgitame oma Küpsiste kasutamise põhimõtetes, milliseid küpsiseid me kasutame, kuidas need toimivad ja millised on Teie valikud nende kasutamisel.

Mis on küpsised?

Küpsised on väikesed andmeplokid, mille veebiserver Teie brauserile saadab ja mida Teie arvutis hoitakse, et Veebileht Teie arvuti ära tunneks. Küpsiseid on kahte tüüpi: püsiküpsised ja ajutised küpsised (niinimetatud seansiküpsised). Püsiküpsised salvestatakse pikemaks ajaks failina Teie arvutisse või mobiilsideseadmesse. Seansiküpsised saadetakse ajutiselt Teie arvutisse, kui meie Veebilehte külastate, kuid lehe sulgemisel need küpsised kustuvad, st neid ei salvestata püsivalt Teie seadmesse. Enamik firmasid kasutavad oma veebilehtedel küpsiseid, et nende kasutust paremaks teha. Küpsised ei saa Teie faile kahjustada ega suurenda viiruste ohtu Teie arvutis.

Meie ja meie teenusepakkujad võime kasutada järgmisi küpsiste tüüpe:

Absoluutselt vajalikud küpsised: need küpsised on meile absoluutselt vajalikud, et meie Veebilehte käigus hoida. Näiteks kasutame neid küpsiseid Veebilehe külastajate autentimiseks ja tuvastamiseks, et neile oma Teenust osutada. Ilma nende küpsisteta ei tunneks me Teid ära ja Te ei saaks meie Teenustele juurdepääsu. Samuti aitavad need küpsised meil järgida meie Üldtingimusija tagada meie teenuste turvalisuse.

Sooritusküpsised ja funktsiooniküpsised: need küpsised ei ole absoluutselt vajalikud, kuid võimaldavad meil teha Teie Veebilehe kogemus isikupärasemaks. Näiteks võimaldavad need meil Teie eelistusi meelde jätta, nii et Te ei pea avaldama andmeid, mida olete juba meile andnud, näiteks meie Teenustele registreerumisel. Samuti kogume nende küpsiste abil teavet külastajate tegevuse kohta meie teenuste kasutamisel (näiteks populaarsed lehed, vaatamiste korrapärad ja viidetele vajutamiste määr), et oskaksime oma Veebilehte ja Teenuseid paremaks muuta ja turu-uuringuid teha. Kui otsustate need küpsised kustutada, siis on meie teenused Teie jaoks piiratud toimega.

Reklaamiküpsised: need küpsised sisaldavad teavet selle kohta, kuidas Te olete kasutanud meie veebilehte ja teisi veebilehti, näiteks milliseid lehti Te olete külastanud ja millistele reklaamidele vajutanud, et saaksime esitada Teile kõige sobivamaid reklaame, nii meie kui teiste veebilehtedel. Neid reklaame nimetatakse „huvidel põhinevaks reklaamiks“. Paljud neist reklaamiküpsistest kuuluvad meie teenusepakkujatele.

Kuidas on teiste jälgimistehnoloogiatega, näiteks veebimajakatega?

Küpsised ei ole ainus viis veebisaidi külastajate tuvastamiseks või jälgimiseks. Me võime aeg-ajalt kasutada muid sarnaseid tehnoloogiaid, nagu veebimajakad (mõnikord nimetatakse ka "jälgimispiksliteks" või "selgeteks gifideks"). Need on väikesed graafikafailid, mis sisaldavad unikaalset identifikaatorit, mis võimaldab meil ära tunda, kui keegi on külastanud meie veebisaite või avanud kirja, mille oleme saatnud. Eesmärgid, mille jaoks me kasutame teisi jälgimistehnoloogiaid, on üldiselt samasugused kui küpsised, nagu on kirjeldatud käesolevas küpsiste kasutamise põhimõtetes. Paljudel juhtudel sõltuvad need tehnoloogiad küpsistest, et korralikult toimida, seega, kui küpsistest keelduda, kahjustab see ka teiste jälgimistehnoloogiate toimimist. Käesolevates küpsiste kasutamise põhimõtetes kirjeldatud küpsiste alla kuuluvad ka veebimajakad ja muud jälgimistehnoloogiad.

Kuidas me küpsiseid kasutame?

Me kasutame küpsiseid, et teha Veebileht kasutajasõbralikumaks ja esitada Teile isikupäraseid soovitusi. Samuti kasutame mitmeid volitatud kolmandaid isikuid, kes meie Veebilehel meie eest küpsiseid rakendavad, et oma teenuseid osutada.

Võime kasutada ka seansiküpsiseid, mis võimaldavad meil saata andmeid ühelt meie veebilehe alalehelt teisele, ilma et peaksite andmeid uuesti sisestama.

Samas kasutame mitmel viisil ka püsiküpsiseid, näiteks nii:

 • et võimaldada Teil liikuda meie veebilehe alalehtede vahel ja leida teavet ilma vajaduseta andmeid uuesti sisestada
 • et aidata meil Teid tuvastada, kui järgmine kord meie veebilehele teenust kasutama tulete;
 • et anda Teile juurdepääs salvestatud andmetele;
 • et saaksime soovitada Teile ka teisi tooteid, teenuseid, mis Teie huvidega sobituvad; ning
 • kindlustamaks, et Te ei pea kliendiuuringu ankeeti mitu korda täitma.

Meie (ja meie poolt volitatud kolmandad isikud) võime kasutada mitte-isikuandmeid nii püsiküpsistest kui seansiküpsistest järgnevatel statistilistel eesmärkidel:

 • et teha kindaks, millised on Veebilehe kõige populaarsemad osad;
 • et jälgida teenuste ja Veebilehe kasutust (sagedust ja kestusi);
 • et anda kolmandatele isikutele anonüümset teavet, et nad saaksid Teile sobivamat reklaami esitada;
 • et jälgida, millised tooted müüvad kõige paremini;
 • et selgitada välja, kui sageli Teie ja teised kasutajad Veebilehte külastavad ja tooteid ostavad;
 • et korraldada kliendiuuringuid, et teha Teie kogemus Veebilehe ja meiega paremaks.

Milliseid küpsiseid me kasutame?

Me kasutame Teenuse osutamise jaoks järgmisi küpsiseid:

 • ott_cookies_confirmed: see talletab teabe, et kasutaja on nõustunud küpsiste kasutamisega veebilehel.
 • ott_dids: see on turvaküpsis, et tuvastada kasutajad, kes on märkinud registreeritud seadmeks veebibrauseri.
 • ott_geo_mismatch_confirmed: see talletab teavet, et kasutaja on nõustunud jätkama Veebilehe kasutamist, kuid tema IP aadress on talle määratud muus riigis peale selle, kus asub Veebilehe domeen (segadus riikidega).
 • ott_adult_confirmed: see talletab teavet, et anonüümne kasutaja on kinnitanud juurdepääsu kõige kõrgema reitinguga (RED (punane) juurdepääsureiting) sisule.
 • ott_web_rt: see on turvaküpsise värskenduselement, et värskendada salvestatud sisselogimist. See aitab külastajal sisselogituks jääda.
 • ott_web_rt_stored: see näitab salvestatud sisselogimise olemasolu mitteturvalistel (HTTP) lehtedel.
 • ott_messages_read: see talletab teavet selle kohta, kas kasutaja on kuvatava teksti läbi lugenud.
 • NJOM_SESSION: kasutajaseansi tuvastamiseks. Seda rakendatakse kasutaja külastuse ajal, et eristada üht külalist teisest ja jälgida, kes on kasutaja, et saaksime esitada talle seda sisu, mille nägemiseks tal on õigus.

Google Analytics: see on kasutusel analüüsivahendi jaoks. Lähema teabe saamiseks külastage http://www.google.co.uk/analytics/. Väljalülitamise kohta lugege https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Analytics on analüüsivahend, mida kasutatakse veebiliikluse ja selle allikate kohta statistika koostamiseks ning teisenduste ja skaalade mõõtmiseks. Väljalülitamise kohta lugege https://support.google.com/analytics/answer/181881.

Mux Data: Teenus, mis pakub tehnilist ülevaadet voogesituste andmetest kuid ei salvesta informatsiooni kasutaja kohta. Selle eesmärgiks on saadud andmete analüüs teenuse parendamiseks ja selle maksimaalse jõudluse tagamiseks. 

Kui Te ei soovi andmete kogunemises osaleda, saate teenuse ära keelata vajutades „Ära jälgi (Do Not Track)“ päisele. Päise lubamise/keelamise jaoks vaadake brauseri seadete alla. Pidage siiski meeles, et see DNT-päis võib mõjutada ka teisi jälgimis- ja analüüsiteenuseid.

Kuidas küpsiseid kustutada?

Te võite valida, kas tahate nõustuda küpsiste kasutusega või mitte. Kui tahate teada, millal Teie arvuti küpsise saab, siis võite seada oma brauseri Teid sellest teavitama. Nii on Teil võimalik küpsiseid vastavalt soovile aktsepteerida või tagasi lükata. Külastage veebilehte http://aboutcookies.org/, kui tahate teada, kuidas seda valikut aktiveerida. Pidage silmas, et muutused Teie brauseri seadistustes, millega küpsiste kasutamine keelatakse, võivad takistada meie Veebilehe mõningate osade, näiteks sisse logimise ja sisu vaatamise korrektset toimimist.

Küpsiste kohta lähema teabe saamiseks võite külastada ka veebilehte www.pts.se/cookies.

Muudatused meie Küpsiste kasutamise põhimõtetes

Teatame selle dokumendi lõpus, millal muudatusi tehakse ja millised need on. Kui see on sobiv, siis kooskõlas meie Üldtingimustega teatatakse Teile muudatustest ka e-posti teel. Kõik muudatused jõustuvad koheselt, välja arvatud kui tegemist on juba olemasoleva tellijaga, kelle jaoks jõustuvad muudatused 30 päeva pärast nende väljakuulutamist, kui ei ole märgitud teisiti.

Kontakt

Küsimused, kommentaarid ja päringud seoses käesolevate Küpsiste kasutamise põhimõtetega saatke palun e-posti aadressile info@njom.ee

Vaadake meie Privaatsuspõhimõtteid, et teada saada, kuidas me isikuandmeid kogume, kasutame ja kaitseme, ning vaadake ka meie Üldtingimusi.

Käesolevaid Küpsiste kasutamise põhimõtteid uuendati viimati 1. september 2019.